birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

SRIS

SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje.


More than 26000 records were entered into SRIS by LOD

In the period 2015 January – 2017 April the LOD was implementing project “Data on protected species – for their protection” NO. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, supported by the EEA grants, when thousands of records were entered into the Information System of Protected Species (SRIS), which is created and supervised by the Ministry of Environment. The main aim of the project was to collect all available, including historical, data about the exact sites of protected species all over the country from numerous researchers and to enter the data into the Information System of Protected Species (SRIS) thus to increase the level of the biodiversity protection in Lithuania. 


Įvyko Lietuvos ornitologų draugijos nariams skirtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą

Šių metų kovo 21-22 dienomis Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) Visuotinio narių susirinkimo metu LOD nariams buvo surengtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) ir duomenų teikimo jai galimybes. Šio renginio dalyviams buvo pristatyti LOD vykdomo projekto „Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai“ tikslai ir siekiami rezultatai, draugijos nariai buvo pakviesti įsitraukti į šio projekto veiklą teikiant savo turimus duomenis SRIS. Viso šioje specialioje informacinėje sesijoje dalyvavo 41 LOD narys, kurių dalis jau dalyvauja projekto įgyvendinime, teikiant duomenis SRIS, todėl tai buvo ir puiki galimybė aptarti ir aktualius praktinius duomenų teikimo SRIS aspektus.


Workshop about Information System of Protected Species (SRIS) for members of Lithuanian ornithological society

During the annual meeting, which was organized 21-22 March, a special workshop focusing on the Information System of Protected Species (SRIS) and its opportunities was organized for the LOD members. During this event the project “Data on protected species – for their protection” objectives and the expected results were presented, and participants were invited to take an active role in the implementation of the project while providing data for SRIS. In total 41 person took part in the workshop, some of them already participate in the project and provide data for SRIS, therefore it was an excellent opportunity to discuss practical issues, related to the collection and reporting of data. 


LOD nariai supažindinti su SRIS projekto rezultatais

2016 m. balandžio 9 d. Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) narių visuotinio susirinkimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su nuo 2015 m. sausio mėnesio vykdomo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ rezultatais.


Data on protected species – for their protection

The main issue of conservation is the lack of data about distribution, abundance and , in particular, exact location of findings of protected species. Although they are often identified, all information is found in the notes of individual researchers or in private archives. Therefore, the data on protected species, if not published or recorded on special data basis or information systems, are not used planning general type of protection measures and cannot guarantee that species found by individual observers can be protected by the Law on protected species of the Republic of Lithuania, or other national or international law. This problem is particularly acute while planning economic activities (even in accordance with the appropriate procedures), particularly during spatial planning. If data on rare species sites are discovered after approving spatial or other planning documents, it is often impossible to protect sites of endangered species, or it causes conflict situations with land users or developers. However, this problem can be easily solved by publishing data of individual researchers or naturalists with exact sites of protected species, abundance and status of local populations. 


Projektas - Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai
 

 

Projektas „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002 finansuojamas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis, o taip pat Bendrojo finansavimo ir Lietuvos ornitologų draugijos lėšomis.

Projekto pradžia: 

- pradžia: 2015 sausio mėn. 

- pabaiga: 2017 balandžio mėn. 

- LOD siekiamybė SRIS pateikti duomenis apie ne mažiau 21.500 augalų, bestuburių, gyvūnų, stuburinių gyvūnų radviečių.

Projekto tikslas: Papildyti Saugomų rūšių informacinę sistemą istoriniais ir tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radvietes tuo gerinant biologinės įvairovės ir jos vertybių apsaugą Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

  • Sutelkti gamtos tyrėjus jų turimų išsklaidytų duomenų suvedimui į SRIS
  • Suvesti gamtos tyrėjų turimus bei publikuotus išklaidytus ir istorinius duomenis į SRIS
  • Užtikrinti suvedamų duomenų apie saugomų rūšių radvietes kokybę

Projekto veiklos:

  • Projekto įgyvendinimo pradžioje sudaryti sutartis su gamtos tyrėjais dėl naujų (SRIS nesančių) duomenų apie saugomų rūšių radvietes suvedimo į SRIS
  • Projekto metu suvesti duomenis apie saugomų rūšių radvietes, nurodant jų vietos statusą
  • Projekto metu atlikti publikuotų aprobuotų (tačiau nesančių SRIS) duomenų apie saugomų rūšių radviečių atranką,suvesti juos į SRIS
  • Projekto pradžioje įsigyti saugomų rūšių suvedimui į SRIS reikalingą įrangą
  • Projekto metu atlikta atskirų tyrėjų suvestų duomenų patikra, įvertinimas, iš SRIS ištrinti nepatikimi įrašai (suvestos informacijos moderavimas)

LOD siekiamybė SRIS pateikti duomenis apie ne mažiau 10.000 gyvūnų ir 2.000 augalų radimo vietas. Jei bus užtikrintas tinkama šalies teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, tikimasi, jog visos šios radvietės bus išsaugotos.

 


Duomenų pateikimo SRIS svarba

Pagrindinė saugomų rūšių apsaugos problema yra duomenų apie saugomų rūšių paplitimą, gausą, o ypač apie tikslias jų radvietes trūkumas. Nors neretai jos nustatytos, visa informacija yra atskirų tyrėjų užrašuose arba nuosavuose archyvuose. Todėl duomenys apie saugomų rūšių radvietes, jei nėra publikuoti arba patalpinti oficialiose duomenų bazėse ir/ar informacinėse sistemose, nėra naudojami ne tik planuojant bendrasias rūšies apsaugos priemones, bet ir neužtikrina, jog tik pavienėms stebėtojams žinomose vietose aptiktas rūšis apgins LR Saugomų rūšių įstatymas ar kiti šalies ir tarptautiniai teisės aktai.


Kaip prisijungti prie SRIS sistemos?


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra