birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2015 m. kovo 21-22 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinis susirinkimas

2015 m. kovo 21-22 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinis susirinkimas

Šių metų kovo 21-22 d. Kaune, Viešbutyje „Magnus“, vyko LOD narių Visuotinis susirinkimas už 2014 m. Iš 234 narių į Kauną suvažiavo 61 draugijos narys kuris sudarė susirinkimo kvorumą. Pirmąją susirinkimo dieną buvo pristatytos ir susirinkimo patvirtintos LOD sekretoriato, LOD tarybos, LOD kontrolės komisijos ataskaitos už 2014 m. LOFK ataskaita nebuvo pristatyta, kadangi LOFK pirmininkas negalėjo dalyvauti Visuotiniame susirinkime. 

Susirinkime buvo renkami nauji kandidatai į LOD Tarybos narius. Atviru balsavimu buvo balsuojama už aštuonių kandidatų į LOD Tarybos narių sąrašą: Algis Butleris, Darius Norkūnas, Kęstutis Jarmalavičius, Kristina Valinčienė, Laimonas Šniaukšta, Mindaugas Ilčiukas, Vygantas Kilčauskas, Vytautas Eigirdas. Po Tarybos narių rinkimų buvo renkami LOD Kontrolės komisijos nariai. Atviru balsavimu dviejų metų kadencijai į LOD kontrolės komisijos narius buvo išrinkti trys kandidatai: Darius Musteikis, Vytautas Sabaliauskas, Valdas Naruševičius. Po rinkimų LOD direktorius L. Raudonikis pranešime pristatė LOD pagrindines veiklų kryptis, kurios planuojamos 2015 m., projektines veiklas, iniciatyvas, pagrindines planuojamas paukščių apsaugos viešinimo priemones, paukščių tyrimus, ornitologinę ekspertizę, lobizmo veiklas, pristatė sekretoriato darbuotojų struktūrą, draugijos narių plėtrą, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas, paukščių stebėjimų propagavimą, planuojamus gamtosauginius leidinius. Po pranešimo ir pietų pertraukos svarstyti LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimai, kurie buvo siūlomi dėl euro įvedimo. Buvo siūloma apvalinti mokestį, daugeliu atvejų jį mažinant (LOD narių atnaujintą mokesčių mokėjimo tvarką rasite draugijos svetainėje: www.birdlife.lt/dokumentai).

Susirinkimo metu buvo svarstomi LOD įstatų pakeitimai. (įstatai ir protokolas patalpinti svetainėje).  Po ilgų diskusijų ir įstatų keitimo patvirtinimo buvo renkami LOD garbės nariai. Iki šiol draugijoje buvo tik vienas LOD garbės narys – Teofilis Zubavičius. Daugumos draugijos narių LOD garbės nariais išrinkti trys kandidatai: doc. Vytautas Logminas, doc. Jurgis Stašaitis, doc. Algirdas Navasaitis. Išrinkus garbės narius pristatyti 2014 metų paukščio – kovo rezultatai. Vėliau išrinktas 2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Po šių pranešimų skaityti net keturi pranešimai skirti Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) darbams planuoti, vykdyti.  Vėliau vyko Café Scientifique (neformali diskusija) kurioje buvo diskutuojama dėl klausimų, aktualių organizuojant LOD veiklą.

Antros susirinkimo dienos pradžioje buvo pristatytas projektas „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002. Draugijos nariai buvo supažindinami su projekto tikslais, uždaviniais, darbo organizavimo principais ir siekiamais rodikliais. LOD Visuotiniame susirinkime svečiavosi LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas Tomas Tukačiauskas. Specialistas pristatė Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) paskirtį, duomenų svarbą ir jų praktinius aspektus. Po pranešimų, klausimų ir diskusijos sekė LOD vykdomųjų projektų aptartimas, žiemojančių vandens paukščių, Kalėdinio paukščių maratono ir dirvinių sėjikų apskaitų rezultatų pristatymas.

LOD visuotiniame susirinkime skaityti pranešimai pateikiami žemiau esančiose lentelėse.

 

Pirmoji susirinkimo diena, kovo 21 d.

09.00–10.30

Dalyvių registracija, kava

10.30–10.40

Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis

10.40–10.50

Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

10.50–11.30

2014 metų LOD veiklos ir finansinė ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis

11.30–11.50

2014 metų LOD finansinės ataskaitos įvertinimas, LOD Kontrolės komisijos pirmininkas D. Musteikis

11.50–12.00

2014 metų LOD Tarybos ataskaita, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta

12.00–12.10

2014 metų LOFK ataskaita, LOFK pirmininkas V. Jusys

12.10–12.40

LOD Tarybos narių rinkimai, LOD kontrolės komisijos rinkimai, LOD garbės narių rinkimai, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas

12.40–13.30

LOD 2015 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija), LOD direktorius L. Raudonikis

13.30–14.30

Pietų pertrauka

14.30–15.30

LOD įstatų ir LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas

LOD vykdyti projektai ir iniciatyvos, 2015 metų darbai:

15.30–15.50

2014 metų paukštis – kovas. Rezultatų pristatymas, LOD direktorius L. Raudonikis

15.50–16.20

2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami darbai, LOD direktorius L. Raudonikis

16.20–16.40

Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) dabartinė situacija, lauko darbų planavimas, LOD direktorius L. Raudonikis

16.40–17.00

Sėkmingai vykdytų LPPA darbų pavyzdys Pietų Lietuvoje, LOD narys A. Petraška

17.00–17.20

Atnaujintos LPPA internetinės aplikacijos pakeitimai ir pritaikymas pagal stebėtojų poreikius, LOD sekretoriato darbuotojas G. Riauba

17.20–17.40

Kaip pagerinti LPPA duomenų rinkimą? Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko darbų organizavimas, LOD sekretoriato darbuotojas M. Karlonas

17.40–18.00

Klausimai ir diskusijos

19.00–21.00

Café Scientifique (neformali diskusija): kaip organizuojame LPPA darbus ir ar tai svarbu LOD nariams; gyvūnų gausos reguliavimo klausimai; ar galima tikėtis LOD narių pagalbos viešinant LOD veiklą; ar sukursime savanorišką tinklą įprastų paukščių monitoringui?

 

Antroji susirinkimo diena, kovo 22 d.

09.00–09.05

Antros dienos darbotvarkės pristatymas, Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas

Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002 informacinė dalis:

09.05–09.20

Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ tikslai, uždaviniai, darbo organizavimo principai ir siekiami rodikliai, Projekto ekspertas L. Raudonikis, Projekto administratorė J. Liaudanskytė

09.20–09.35

LOD planuojami Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) duomenų teikimo darbai, jų organizavimas, dalyvaujantys stebėtojai ir artimiausi planai, Projekto ekspertas G. Riauba

09.35–09.55

SRIS paskirtis, struktūra, šiandienos turinys ir pritaikymai, LR Aplinkos ministerijos

10.15–10.30

Klausimai/atsakymai, diskusijos

LOD vykdomi projektai

10.30–10.50

„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto eiga ir problemos, LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba, E. Pakštytė

10.50–11.10

„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto planai ir numatomi darbai, LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė

11.10–11.30

LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose sumažinimui pristatymas, LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas

11.30–11.50

Kavos pertrauka

11.50–12.10

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2014 m. rezultatai, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta

12.10–12.20

Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos, LOD narys P. Ignatavičius, sekretoriato darbuotojas G. Petkus,

12.20–12.35

Dirvinių sėjikų apskaitų rezultatai, LOD sekretoriato darbuotoja E. Pakštytė

12.35–12.50

2015 metų paukštis – pilkasis garnys. Stebėjimų darbų planavimas, LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, M. Karlonas

12.50–13.20

Paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje pastaraisiais metais, LOD sekretoriato darbuotojai P. Kurlavičius, R. Mackevičienė

13.20–13.30

Naujas pilkosios gervės tyrimų projektas ir jo metodika, LOD nariai A. Peržu ir P. Kurlavičius

13.30–13.50

Baltųjų gandrų žiedavimas Lietuvoje 2012–2014 metais, LOD narys D. Musteikis

13.50–14.00

Kiti klausimai, susirinkimo uždarymas


Reti stebėjimai

2024-05-12
Charadrius hiaticula
2024-05-22
Acrocephalus dumetorum
2024-05-17
Merops apiaster
2024-05-22
Upupa epops
2024-05-18
Circus macrourus
2024-05-21
Falco vespertinus
2024-05-08
Motacilla cinerea
2024-05-20
Motacilla cinerea
2024-05-20
Falco vespertinus
2024-05-18
Charadrius hiaticula