birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Pateikiama melaginga informacija apie Lietuvos ornitologų draugijos veiklą

Pasirodžius 2024 m. gegužės 14 d. LRT laidos „Panorama“ reportažui apie Širvintų rajone planuojamą vėjo elektrinių (toliau – VE) parką, buvo gautas iš asociacijos „KRAŠTOVAIZDIS“ (toliau – Asociacija) raštas „Dėl informacijos paneigimo“ (toliau – Raštas). Rašte nurodoma, kad Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – Draugija) direktorius Liutauras Raudonikis išsako „neteisingą, melagingą informaciją, statistika iškreipta“, „daugelyje vietų iškirsti lizdai“ ir kt. Rašte Asociacija prašo nurodyti apie kokią konkrečią informaciją Reportaže buvo kalbama ir pateikti įrodymus, kurie patvirtintų Reportaže išsakytą nuomonę. 

Reaguodami į šį raštą ir kitus viešoje erdvėje pasirodančius Asociacijos teiginius apie Draugijos veiklą, pažymime, kad Draugija kategoriškai nesutinka su pateikiama pozicija. Visų pirma, Asociacija neetiškai diskredituoja Draugijos vardą, menkina Draugijos kompetenciją ir kvestionuoja Draugijos objektyvumą ir atliekamų tyrimų duomenų vertinimo nešališkumą. Toliau pateikiami teiginiai patvirtina šią poziciją:

Asociacijos nurodomo Reportažo metu Asociacijos prezidentas Teisutis Buda išsakė teiginius, jog: „Lietuvos ornitologų draugija rado tik 8 lizdus“, tuo tarpu Asociacijos pasitelktas biologas – „106 lizdus“. 

Be to, Asociacija ir su ja susiję asmenys nuo 2023 m. gegužės mėn.:

 1. Siekia gauti įvairią informaciją, susijusią su Draugija, pavyzdžiui, sutarčių sąlygas, taikomą kainodarą;
 2. Asociacija ne kartą kaltino Draugiją, jog poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita neva stokoja objektyvumo bei kvestionavo Draugijos kompetenciją;
 3. Sistemiškai teikė raštus Draugijai, kurioje pateikia savo subjektyvų vertinimą, jog 2024 m. vasario 6 d. PAV ataskaitos (toliau – PAV ataskaita) dalis dėl laukinių paukščių yra parengta neva itin prastai bei kt.;
 4. Kreipėsi ir į Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetą, kuriuo keliamas susirūpinimas dėl Širvintų rajone planuojamos vėjo jėgainių parko ūkinės veiklos ir su tuo susijusio pavojaus laukinių paukščių lizdavietėms. Šiame rašte Asociacija vartojo tokius neigiamą reikšmę turinčius žodžius ir žodžių konstrukcijas (apibūdinant Draugijos veiklą) kaip: „vertinama atsainiai“; „kelia abejonių dėl šios PAV ataskaitos dalies objektyvumo“; „užsakovui naudinga, kad tiriamoje VE parko teritorijoje būtų užfiksuota kuo mažiau paukščių migracijos, perimviečių, lizdaviečių, maitinimosi, žiemojimo ir sankaupų vietų“; „ornitologai netinkamai ir nekokybiškai atlieka paukščių stebėseną ir lizdaviečių apskaitą“; „PAV ataskaita bus parengta netinkamai““.

Visų antra, PAV ataskaitos, 2024 m. kovo 13 d. PAV ataskaitos viešinimo protokolo, 2024 m. gegužės 8 d. UAB „Sweco“ rašte „Dėl gautų pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo“, 2024 m. kovo 26 d. VE parko Širvintų rajono savivaldybėje pristatymo medžiaga patvirtina, kad Asociacija viešai skleidžia netikslią ir melagingą informaciją apie Draugiją ir jos atliktus ornitologinius tyrimus dėl Širvintų rajone planuojamo VE parko.

PAV ataskaitos 5 tekstiniame priede yra pateikta informacija apie vykusią Draugijos lizdų paiešką ir šio tyrimo rezultatus. PAV ataskaitos 5 tekstiniame priede yra pateikta, pavyzdžiui, tokia informacija:

 1. Planuojamoje VE parko teritorijoje rastas 31 mažojo erelio rėksnio lizdas (5 pav.). 2023 metais ne visuose lizduose paukščiai perėjo, kai kurie jų buvo nenaudojami Stebėjimų metu rasta 19 užimtų mažojo erelio rėksnio lizdų (1 priedas).“;
 2. Stebėjimų metu planuojamoje VE parko teritorijoje rasti 4 žuvininko lizdai (7 pav.). 3 iš jų 2023 metų perėjimo sezono metu buvo užimti.“;
 3. Planuojamo VE parko teritorijoje jūrinių erelių lizdas yra šiaurės rytinėje dalyje Jonių miške (9 pav.). 2023 metais jūrinių erelių pora sėkmingai perėjo.“;
 4. PŪV teritorijoje rasti 2 vapsvaėdžio lizdai, abu buvo užimti (10 pav.).“;
 5. Teritorijoje rastas 1 naujas pievinių lingių lizdas (12 pav.). Medžiojantys paukščiai registruoti nedažnai.“;
 6. Paprastasis suopis yra įprastas, beveik išimtinai agrariniame kraštovaizdyje medžiojantis plėšrusis paukštis, perintis miškuose, giraitėse, bet kokiuose didesniuose želdiniuose. Nors planuojamo VE parko teritorijoje nustatyti tik 6 užimti lizdai (14 pav.), perinčių paprastųjų suopių gali būti ir daugiau.“;
 7. Teritorijoje taip pat rastos ir naminių pelėdų bei mažųjų apuokų lizdavietės (16 pav.).“;
 8. Teritorijoje rasti 9 juodųjų gandrų lizdai (17 pav.). 2023 m. 4 lizdai buvo užimti.“;
 9. Planuojamo VE parko teritorijoje rasti 189 baltųjų gandrų lizdai (19 pav.).“;
 10. Zdoniškių miške, PŪV teritorijos pietrytiniame pakraštyje aptikta didžiųjų baltųjų bei pilkųjų garnių mišri kolonija (21 pav.). Koloniją sudaro virš 50 lizdų.“.

2024 m. kovo 13 d. PAV ataskaitos viešinimo protokolo 22 psl. pateikiama informacija apie SRIS duomenų analizę, Draugijos stebėjimų ataskaitos rezultatus ir SRIS duomenų apie paukščių lizdavietes palyginimas ir įvertinimas. Nurodoma, kad nagrinėta ne mažiau kaip 88 rastų lizdaviečių bei kitų paukščių perimviečių.

2024 m. kovo 13 d. PAV ataskaitos viešinimo protokolo 5 psl. aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad tam tikra informacija apie lizdus buvo netiksli, kadangi: „Pateikti duomenys apie lizdus – jie buvo pažymėti iškirstuose miškuose.

Apie Draugijos stebėtojų nerastus, bet SRIS esančius miško paukščių lizdus, tame tarpe ir jų buveinių sunaikinimo – miško iškirtimo, atvejus Draugija, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, informavo Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos bei Valstybinę miškų tarnybą. 

Taip pat, kaip Asociacijai turėtų būti žinoma, jog vienas 2021 metais Asociacijos stebėtojo rastas lizdas 2022/2023 žiemą iškrito nuvirtus medžiui, todėl Draugijos stebėtojas toje vietoje iškėlė dirbtiną lizdą, kad kompensuoti šią gamtos netektį. Taip pat du dirbtiniai lizdai mažąjam ereliui rėksniui 2024 metų pavasario pradžioje buvo iškelti vietoje iškritusių artimoje PAV nagrinėjamos teritorijos aplinkoje (https://www.birdlife.lt/iskelti-du-dirbtiniai-lizdai-maziesiems-ereliams-r).

2024 m. gegužės 8 d. UAB „Sweco“ rašte „Dėl gautų pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo“ atsakyme į pastabą Nr. 11.11 nurodoma, kad:

PAV ataskaitoje vertinti Draugijos rasti lizdai, SRIS duomenų bazėje registruoti lizdai ir bendrai visi geros būklės lizdai jau po papildomo SRIS registruotų lizdų patikrinimo. Atsižvelgta į visas geros būklės lizdavietes, nepriklausomai nuo to, ar lizdas 2023 metais buvo užimtas.“

Informacija apie paukščių lizdavietes buvo pateikta ir 2024 m. kovo 26 d. vykusio VE parko Širvintų rajono savivaldybėje pristatymo metu.

Dar daugiau, stebėjimus atlikęs Draugijos ornitologas, nuo 2020 metų į SRIS suvedė informacija apie 11 naujai rastų ir naudojamų lizdų (mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, pievinės lingės, žuvininko, vapsvaėdžio ir baltųjų garnių kolonijos). Iš jų, 7 įrašai yra iš VE tyrimo laikotarpio. Nors į SRIS įvesti ir surasti tiksliai patį lizdą nėra reikalavimo vertinant ūkinės veiklos galimą poveikį saugomoms rūšims ir jų buveinėms. Šiuo atveju svarbiausia yra nustatyti galimas jo perėjimo vietas (nebūtinai rasti patį lizdą, ypač sunkiai aptinkamus, eglėse esančius mažojo erelio rėksnio ir vapsvaėdžio lizdus) ir nagrinėjamų paukščių rūšių maitinimosi bei perskridimo teritorijas, kas ypač svarbu vertinant galimą atvirame kraštovaizdyje esančių vėjo energijos parkų galimą poveikį konkrečioms paukščių poroms ar individams.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją ir duomenis, Draugijos direktoriaus Liutauro Raudonikio Reportaže išsakyta nuomonė apie atliktus ornitologinius tyrimus Asociacija pateikia neteisingą, tikrovės neatitinkančią informaciją, iškreipia statistiką, buvo rasti iškirsti lizdai, atitinka tikrovę.

Taip pat būtina pažymėti, jog nei Draugija, nei PAV ataskaitos rengėjai (UAB „Sweco“) nėra gavusi iš Asociacijos jokios konkrečios informacijos apie Reportažo metu Asociacijos prezidento Teisučio Budos minėtus Asociacijos pasitelkto biologo rastus „106 lizdus“. Tuo tarpu SRIS sistemoje buvo suvesta informacija apie gerokai mažesnį skaičių lizdų (mažiau nei 50), iš kurių didesnė dalis yra aptikti ankstesniais nei 2023 metais (dalis į SRIS pateiktų lizdų apima net 2002-2003 metų stebėjimų laikotarpį), todėl paprasčiausiai nekorektiška lyginti kiek lizdų surado Draugija per vienerius stebėjimų metus, ir kiek Asociacijos samdytas ornitologas per daugiau nei 20 metų, taip nurodant į nepakankamą Draugijos stebėtojo kompetenciją ir Draugijos atliktų tyrimų blogą kokybę. Būtina pažymėti, jog nemaža Asociacijos samdyto ornitologo ankstesniais metais rastų lizdų jau nebeegzistuoja gamtoje, todėl yra logiška, jog Draugijos stebėtojas jų tiesiog fiziškai negalėjo rasti.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, jog jei Asociacija, kaip ji teigia, deda pastangas išsaugoti saugomų ir nykstančių rūšių paukščius bei jų perimvietes, kodėl ji nepateikė turimos informacijos apie visus jų samdyto ornitologo(-ų) rastus lizdus 2024 m. kovo mėn. vykusio PAV ataskaitos viešinimo proceso metu? Jei tokia informacija būtų pateikta, į ją būtų privalomai atsižvelgta PAV ataskaitoje ir aptartos galimos grėsmės visoms žinomoms lizdavietėms (kurios egzistuoja šiuo metu). Net ir pasibaigus PAV ataskaitos viešinimo procesui 2024 m. balandžio mėn., UAB „Žalia žemė“ kreipėsi į Asociaciją su siūlymu „...Siekiant nepakenkti gamtai, užtikrinti procedūrų vykdymą išimtinai pagal teisės aktų reikalavimus ir tik su kvalifikuotų profesionalų dalyvavimu specializuotoje veikloje...“ pateikti visą turimą informaciją apie paukščių lizdus ar žinomas veisimosi vietas, kad ji būtų išnagrinėta PAV ataskaitoje, o sprendimai priimti atsižvelgiant į visus turimus duomenis apie saugomų paukščių veisimosi vietas. Tačiau iki pat 2024 m. gegužės 14 d. LRT laidos „Panorama“ reportažo, Draugijos žiniomis, jokios naujos/papildomos informacijos apie rastus paukščių lizdus Asociacija nepateikė, kas kelia abejonių dėl informacijos apie rastus 106 lizdus tikrumo, taip pat kyla abejonės ir dėl Asociacijos nuoširdaus noro užtikrinti nykstančių paukščių rūšių tinkamą apsaugą, kuri galima tik dviem atvejais – duomenis pateikiant SRIS arba oficialių PAV procedūrų metu.

Bet kokiu atveju, Reportaže išsakyta nuomonė niekaip nepažeidžia Asociacijos dalykinės reputacijos.

2024-06-11


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus