birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2018 m. balandžio 7 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2017 metus vyko š.m. balandžio 7 d. Kaune, T. Ivanausko zoologijos muziejaus Konferencijų salėje. Iš 219 į Susirinkimą Kaune atvyko 57 Draugijos nariai, kurie sudarė Susirinkimo kvorumą. Susirinkimo pirmininku išrinktas Ričardas Patapavičius. 

Be įprastos darbotvarkės: LOD sekretoriato, LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos metinių darbo ataskaitų bei pranešimų apie LOD vykdytus projektus ir akcijas, buvo svarstomos 2018 m. darbų kryptys, kurias tvirtino Susirinkimo dalyviai. Po pietų vyko diskusija apie „Metų paukščio – tetervino“ akciją, Lietuvos perinčių paukščių atlaso  lauko darbus. Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su žiemojančių vandens paukščių apskaitų bei Kalėdinio maratono rezultatais. Atskiru pranešimu dalyviai buvo supažindinti su paukščių fenologinių ir kitų stebėjimų duomenų informacine sistema, aptartos jos galimybės.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia

Susirinkimo metu skaityti pranešimai pateikti lentelėje

 

09.00 – 10.00

Dalyvių registracija, kava

10.00 – 10.10

Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas. Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

10.10 – 10.20

Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Pirmininku išrinktas Ričardas Patapavičius. Sekretorė Ieva Junevičienė.

10.20 – 11.00

2017 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita. Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

11.00 – 11.15

2017 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. Pristato: LOD Kontrolės komisijos pirmininkas      L. Šniaukšta

Buvo pristatyta 2017 m. LOD kontrolės komisijos ataskaita. L. Šniaukšta pažymėjo, kad remiantis audito ataskaita bei LOD kontrolės komisijos duomenimis LOD finansai yra tvarkomi tinkamai.

11.15 – 11.25

2017 metų LOD Tarybos ataskaita. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

11.25 – 11.35

2017 metų LOFK ataskaita. Pristato: LOFK pirmininkas S. Karalius

Žodinis pranešimas:

2017 m. buvo gautos 43 anketos, tačiau 2 buvo nepatvirtintos. Pernai buvo užregistruota ir nauja Lietuvai paukščių rūšis - Daūrinė kregždė (Cecropis daurica). Nuo 2017 m. LOFK nusprendė pereiti iš AERC sistematinės klasifikacijos, į IOC , kuri yra progresyvesnė. Tačiau sąrašai atnaujinti ir pilnai pereita prie IOC tik nuo 2018 m. Perėjus prie IOC, atsirado ir dvi "naujos" paukščių rūšys Lietuvai: tundrinė žąsis (Anser serrirostris) ir mažasis čimčiakas (Acanthis cabaret), kurios anksčiau buvo laikytos tik, kaip želmeninės žąsies ir paprastojo čimčiako porūšiai. 

11.35 – 12.10

LOD 2018 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija). Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

12.10 – 12.25

LOD nario mokesčio padidinimo svarstymas ir balsavimas. Moderuoja LOD direktorius L. Raudonikis ir projektų administratorė J. Liaudanskytė-Mažulė

NUTARTA: Nuo 2019 m. nustatyti:

- LOD Metinio nario mokesčio dydį – 20 Eur.
- Moksleiviams, pirmosios pakopos studentams, pensininkams, stojant į Lietuvos ornitologų draugiją ir vėliau kasmet, pateikusiems galiojantį moksleivio/studento/pensininko pažymėjimą, metiniam nario mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida. Moksleiviams, pirmosios pakopos studentams, pensininkams metinio nario mokesčio dydis su nuolaida – 10 Eur . Tik patvirtinus Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojui, atsakingam už darbą su nariais, šiems nariams suteikiamos nuolaidos.
- Kolektyvams/būreliams, šeimoms taikomas metinio nario mokesčio dydis:
• Kolektyvo/būrelio, šeimos mokestis – 20 Eur.
• Kiekvienam kolektyvo/būrelio, šeimos nariui – 5 Eur.

12.25 – 12.40

2017 metais vykdyti LOD gamtosauginiai darbai ir iniciatyvos, jų paramos realijos ir perspektyvos.       Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

12.40 – 12.55

Juodajam gandrui iškeltų dirbtinų lizdų aktualumo apžvalga bei galimos perspektyvos. Pristato: LOD nariai S. Skuja, D. Musteikis

12.55 – 13.15

Diskusija: 2% paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės. Diskusiją ves: LOD Tarybos pirmininkas  A. Čerkauskas, LOD direktorius L. Raudonikis

13.15 – 14.30

Pietų pertrauka

 

LOD 2017 m. vykdyti projektai ir iniciatyvos, 2018 m. perspektyvos:

14.30 – 14.45

„2018 metų paukštis – tetervinas“: akcijos tikslai ir uždaviniai, stebėjimų darbų planavimas. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

14.45 – 15.10

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2018 m. rezultatai. Pristato: LOD narys L. Šniaukšta

15.10 – 15.30

Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos. Pristato: LOD nariai P. Ignatavičius, R. Kembrytė

15.30 – 15.45

2017 m. „Metų paukščio – langinės kregždės“ akcijos rezultatai. Pristato: LOD sekretoriato darbuotoja          E. Pakštytė

Žodinis pranešimas:

Pranešėja aptarė situaciją su dirbtinių lizdų montavimu Trakų rajone – bendradarbiauta buvo su keliomis įstaigomis, tačiau bendrai kregždžių artima kaimynystė nėra labai pageidaujama. Keli lizdai dar yra neiškelti.

Buvo pasiūlyta plačiau išnaudoti bendradarbiavimo su rajono mokyklomis galimybes.

15.45 – 16.10

„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto rezultatai ir šios teritorijos tvarkymo perspektyvos. Pristato: Projekto darbuotojai L. Raudonikis, S. Skuja

16.10 – 16.40

Ornitologiniam turizmui skirto projekto „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“ apžvalga. Pristato: Projekto darbuotojai M. Karlonas J. Liaudanskytė-Mažulė, E. Drobelis

16.40 – 17.10

Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) darbų apžvalga ir perspektyvos. Pristato: LPPA iniciatyvinės grupės nariai A. Čerkauskas, M. Karlonas, A. Petraška, L. Raudonikis, G. Riauba

17.00 – 17.20

Paukščių fenologinių reiškinių ir kitų stebėjimų informacinės sistema ir jos galimybės. Pristato: LOD nariai R. Kembrytė, I. Semionovas

17.20 -17.45

Paukščių gausos pokyčių Lietuvoje tyrimai pastaraisiais ir ateinančiais metais. Pristato: LOD nariai           P. Kurlavičius, R. Mackevičienė

17.45 – 18.00

Planuojami nauji 4P paukščių pažinimo tobulinimosi kursai. Pristato: LOD darbuotojas M. Karlonas

18.00 – 18.30

Kiti klausimai, susirinkimo uždarymas

 

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos:

Dalyvių registracija.

LOD sekretoriato darbuotojos Diana Chmelevskienė ir Justina Liaudanskytė-Mažulė.

LOD direktorius Liutauras Raudonikis pristato dienotvarkę.

LOD Visuotinio susirinkimo pirmininkas Ričardas Patapavičius.

LOD susirinkimo dalyviai.

LOD nariai. Iš kairės į dešinę: Armandas Naudžius, Vytautas Eigirdas, Sigita Eigirdienė.

LOD Tarybos narys Žydrūnas Preikša.

LOD Tarybos pirmininkas Arūnas Čerkauskas ir LOD darbuotojas Marius Karlonas.

LOD narys Valentinas Razmus, už jo Saulis Skuja ir Eglė Pakštytė.

Lietuvos ornitofaunistikos komisijos  (LOFK) pirmininkas Saulius Karalius. Už jo komisijos narys Modestas Ružauskas.

Kontrolės komisijos pirmininkas Laimonas Šniaukšta.

LOD darbuotojas Marius Karlonas skaito pranešimą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje“.

LOD darbuotojas Saulis Skuja skaito pranešimą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto rezultatai ir šios teritorijos tvarkymo perspektyvos. Pranešėjas apžvelgė projekto, kuris baigėsi 2017 m. lapkričio 30 d., pagrindinius pasiekimus, ypatingą dėmesį skirdamas praktinėms gamtosauginėms veikloms.

LOD narė Rūta Kembrytė skaito pranešimą „Paukščių fenologinių reiškinių ir kitų stebėjimų informacinės sistema ir jos galimybės”.

Pranešimą skaito LOD narė Renata Mackevičienė.

LOD dėkoja muziejaus administracijai už paramą suteikiant erdvias patalpas bei užtikrinant jų techninį aptarnavimą.


Reti stebėjimai

2024-05-12
Charadrius hiaticula
2024-05-22
Acrocephalus dumetorum
2024-05-17
Merops apiaster
2024-05-22
Upupa epops
2024-05-18
Circus macrourus
2024-05-21
Falco vespertinus
2024-05-08
Motacilla cinerea
2024-05-20
Motacilla cinerea
2024-05-20
Falco vespertinus
2024-05-18
Charadrius hiaticula