birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2017 m. kovo 11-12 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas

Šių metų kovo 11-12 d. Kaune, viešbutyje „Magnus“ vyko Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD arba Draugijos) narių Visuotinis susirinkimas už 2016 m. (toliau – Susirinkimas). Iš 238 į Susirinkimą Kaune atvyko 68 Draugijos nariai, iš kurių pirmą jo dieną dalyvavo 64 nariai ir sudarė Susirinkimo kvorumą.

Be įprastos darbotvarkės – Draugijos sekretoriato, Tarybos, Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaitų, buvo renkami LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. Susirinkime dalyvavusieji LOD nariai patvirtino Draugijos Sekretoriato 2016 m. veiklos ir finansines ataskaitas bei LOD Tarybos ataskaitą.

Apibendrinus Susirinkimo metu vykusio balsavimo rezultatus (64 Susirinkime dalyvavusių ir 16 elektroninių paštų balsavusių LOD narių), Draugijos Tarybos nariais išrinkti: Algis Butleris, Marius Čepulis, Arūnas Čerkauskas, Vytautas Eigirdas, Kęstutis Jarmalavičius, Darius Norkūnas ir Žydrūnas Preikša. LOD Kontrolės komisijos nariais išrinkti Vidmantas Adamonis, Vytautas Sabaliauskas ir Laimonas Šniaukšta.  

Pirmą Susirinkimo dieną dalyviai taip pat buvo supažindinti su svarbiausių LOD projektų rezultatais. Be to, aptartos 2017 metais planuojamos LOD veiklos, kurioms pritarė Susinikime dalyvavę Draugijos nariai. Vėliau aptarti Lietuvos perinčių paukščių atlaso rezultatai ir tolimesni šios iniciatyvos darbai bei iškylusių sunkumų galimi sprendimai. Pirmos dienos pabaigoje, jau laisvos programos metu vyko filmo „Kurtiniai sugrįžta“ peržiūra, Julius Morkūnas papasakojo apie savo kelionę į Rusijos šiaurę – Kalgujevo salą. Vėliau vakare aptarta LOD narių Igorio Semionovo ir Rūtos Kembrytės savanoriška iniciatyva, kuriant paukščių stebėjimo duomenų registravimo sistemą.

Antrosios Susirinkimo dienos pradžia buvo skirta 2016 ir 2017 m. “Metų paukščio“, „Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono“ akcijos, žiemojančių vandens paukščių apskaitų ir bitininkų apsaugos iniciatyvos rezultatų pristatymui. Po to, su Gamtosaugos projektų vystymo fondo veikla supažindino jos direktorius, LOD narys Saulis Skuja. Atskira Susirinkimo sesija buvo skirta duomenų pateikimui Saugomų rūšių informacinei sistemai, kuri sukurta siekiant užtikrinti minėtų rūšių tinkamą apsaugą. Pabaigoje LOD sekretoriato darbuotojai supažindino Susirinkimo dalyvius su naujo projekto, skirto ornitologinio turizmo plėtrai Pietų Lietuvoje ir gretimuose Lenkijos rajonuose, tikslais ir uždaviniais, naujai LOD organizuojamais paukščių pažinimo kursais, taip pat aptarti 2 proc. paramos skirtų lėšų naudojimo klausimai.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia

Visi susirinkimo metu skaityti pranešimai pateikti po nuotraukomis.

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos:

LOD direktorius Liutauras Raudonikis. Darbotvarkės pristatymas. G.Petkaus nuotrauka

Susirinkimo pirmininku išrinktas Vidmantas Adomonis. M.Ilčiuko nuotrauka

LOD narė Ingrida Meškinytė. M. Ilčiuko nuotrauka

LOD Tarybos narys Algis Butleris pristato Tarybos veiklą. G. Petkaus nuotrauka

LOD nariai. G.Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD nariai Armandas Naudžius ir Gediminas Eigirdas. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD nariai Juozas Miškinis, Žydrūnas Preikša ir Vidmantas Adomonis. G. Petkaus nuotrauka

LOD narys Darius Musteikis gavo padėką už kontrolės komisijos pirmininko darbą. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Darius Norkūnas. G. Petkaus nuotrauka

LOD sekretoriato darbuotojas, ornitologas Marius Karlonas. G. Petkaus nuotrauka

LOD nariai Julius Morkūnas ir Modestas Ružauskas. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Vytautas Eigirdas. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Žydrūnas Preikša. G. Petkaus nuotrauka

LOD ornitologas - ekspertas Julius Morkūnas. G. Petkaus nuotrauka

LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir LOD biologas - ekspertas Gintaras Riauba. G.Petkaus nuotrauka

LOD narė Renata Mackevičienė. G.Petkaus nuotrauka

LOD narė Rūta Kembrytė. G.Petkaus nuotrauka

Padėka Laimonui Šniaukštai. G.Petkaus nuotrauka

Kalėdinio maratono apdovanojimai. G.Petkus

Laimonas ir Milda Šniaukštai užėmė antrąją vietą Kalėdiniame paukščių stebėjimo maratone. G.Petkaus nuotrauka

Sveikiname nugalėtoją Vytautą Eigirdą! G.Petkaus nuotrauka

Susirinkimo dalyviai. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD narė Gretė Vaičaitytė. G. Petkaus nuotrauka

Gamtosaugos projektų vystymo fondo direktorius LOD narys Saulis Skuja. G. Petkaus nuotrauka

Susirinkimo pranešimai

„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto rezultatai, LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba, L. Raudonikis, E. Pakštytė

„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto darbai, LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė

LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose sumažinimui rezultatai ir perspektyvos, LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas

„Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ projekto planuojami rezultatai LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė, J. Morkūnas

LOD 2016 m. veiklos ataskaitos

2016 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita, LOD direktorius L. Raudonikis

LOD 2017 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija), LOD direktorius L. Raudonikis

Kiti 2016 metų LOD projektai ir iniciatyvos

Paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje pastaraisiais metais, LOD savanoriai P. Kurlavičius,               R. Mackevičienė

Lietuvos ir Europinio perinčių paukščių atlaso darbų rezultatai, būklė ir perspektyvos, LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba, L. Raudonikis 

Kaip užpildyti perinčių paukščių atlaso duomenų spragas? LPPA lauko darbų planavimas/organizavimas, LOD sekretoriato darbuotojai A. Čerkauskas, M. Karlonas, A. Petraška, L. Raudonikis

Kiti 2016 metų LOD projektai ir iniciatyvos

„2016  metų paukštis – čiurlys”: rezultatai ir tolimesni planai, LOD savanorė B. Stukienė

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2016 m. rezultatai, LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta

Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos, LOD sekretoriato darbuotojai ir savanoriai P. Ignatavičius, G. Petkus, R. Kembrytė

Bitininkų apsaugos gerinimo iniciatyva – pirmų metų rezultatai, LOD savanoris A. Petraška

Paukščių fenologinių reiškinių registravimas ir perspektyvos, LOD savanorė R. Kembrytė

„Duomenys apie retas rūšis jų apsaugai“

Projekto „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“ rezultatai, LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė

Duomenų apie retas rūšis teikimo SRIS tęstinumas: praktiniai aspektai ir patarimai, LOD sekretoriato darbuotojas G. Riauba

2017 metų planuojami projektai ir iniciatyvos

„2017  metų paukštis – langinė kregždė”: akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami darbai, LOD sekretoriato darbuotojai E. Pakštytė, L. Raudonikis

Prasideda ornitologinio turizmo plėtrai skirtas INTERREG programos projektas, LOD sekretoriato darbuotojai M. Karlonas, L. Raudonikis, J. Liaudanskytė

LOD organizuojami paukščių pažinimo tobulinimo kursai, LOD sekretoriato darbuotojas Marius Karlonas

Diskusija: 2% paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės. Diskusiją organizuoja LOD direktorius L. Raudonikis

 


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra