birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2016 m. balandžio 9 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinis susirinkimas

Šių metų balandžio 09 d. Kaune, Kaune, T. Ivanausko zoologijos muziejuje vyko LOD narių Visuotinis susirinkimas už 2015 m. Iš 237 narių į Kauną suvažiavo daugiau nei 70 draugijos narių kurie sudarė susirinkimo kvorumą. Skaityti pranešimai pateikiami pdf. formatu.

Be įprastos darbotvarkės: LOD sekretoriato, LOD Tarybos, LOD Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos metinių darbo ataskaitų bei pranešimų apie LOD vykdytus projektus ir akcijas, buvo svarstomos 2016 m. darbų kryptys, kurias patvirtino Susirinkimo dalyviai. Po pietų vyko diskusijos apie „Metų paukščio – čiurlio“ akciją, Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko darbus. Be to, Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su žiemojančių vandens paukščių apskaitų bei Kalėdinio maratono rezultatais, o atskiras pranešimas buvo skirtas paukščių fenologinių stebėjimų duomenų rinkimui ir jų svarbai. Skaityti pranešimai pateikiami pdf. formatu.

LOD visuotiniame susirinkime skaityti pranešimai pateikiami žemiau esančiose lentelėse.

10.00 – 10.10

Susirinkimo atidarymas, dienotvarkės pristatymas. Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

10.10 – 10.20

Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

10.20 – 11.00

2015 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita. Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

11.00 – 11.20

2015 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. Pristato: LOD Kontrolės komisijos pirmininkas      D. Musteikis

11.20 – 11.30

2015 metų LOD Tarybos ataskaita. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas L. Šniaukšta

11.30 – 11.40

2015 metų LOFK ataskaita. Pristato: LOFK pirmininkas V. Jusys

11.40 – 12.10

LOD 2016 m. darbų kryptys (pranešimas-diskusija). Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

12.10 – 12.25

„2015 metų paukštis – pilkasis garnys”: rezultatų pristatymas. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojas      M. Karlonas

12.25 – 12.40

2015 metais vykdyti LOD gamtosauginiai darbai ir iniciatyvos, jų paramos realijos ir perspektyvos.       Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

12.40 – 13.00

Diskusija: 2% paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės. Diskusijos vadovas: LOD direktorius         L. Raudonikis

 

LOD 2015 m. vykdyti projektai ir iniciatyvos, 2016 m. perspektyvos:

14.30 – 14.50

„2016 metų paukštis – čiurlys“: akcijos tikslai ir uždaviniai, stebėjimų darbų planavimas. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, M. Karlonas

14.50 – 15.10

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2016 m. rezultatai. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas                  L. Šniaukšta

15.10 – 15.30

Kalėdinio paukščių maratono rezultatai ir perspektyvos. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojas G. Petkus, LOD narys P. Ignatavičius

15.30 – 16.00

LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose sumažinimui pristatymas. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojas J. Morkūnas

16.00 – 16.20

„Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių PAST atkūrimo darbus” projekto eiga ir problemos. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojai G. Riauba, L. Raudonikis

16.20 – 16.40

„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto planai ir numatomi darbai. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė

16.40 – 17.00

2015 metais vykdyti kiti LOD projektai: SRIS, VENBIS, IKI, monitoringo metodikos. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojai L. Raudonikis, J. Liaudanskytė, G. Riauba

17.00 – 17.20

Paukščių fenologinių reiškinių stebėjimai ir jų aktualumas. Pristato: LOD narė R. Kembrytė

17.20 -17.50

Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) dabartinė situacija, kaip pagerinti LPPA duomenų rinkimą, lauko darbų planavimas. Pristato: LOD sekretoriato darbuotojai M. Karlonas, G. Riauba

17.50 – 18.10

Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko darbų organizavimas. Diskusijos vadovas: LOD direktorius            L. Raudonikis

18.10 – 18.30

Paukščių gausos pokyčių Lietuvoje tyrimai pastaraisiais ir ateinančiais metais. Pristato: LOD nariai           P. Kurlavičius, R. Mackevičienė

 

Demonstruojama optinės priemonės paukščių stebėjimui. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Susirinkimo dalyviai. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Tarybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

LOD direktorius Liutauras Raudonikis. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Povilas Ignatavičius. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Julius Morkūnas. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Rūta Kembrytė. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Marius Karlonas. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Už aktyvią veiklą savanoriaujant LPPA darbuose apdovanojama LOD narė Birutė Stukienė. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Taip pat už aktyvią veiklą paukščių fenologijos darbuose  (duomenų surinkimas ir analizė) apdovanojama LOD narė Rūta Kembrytė. Irmanto Šalaševičiaus nuotrauka

Visi susirinkimo dalyviai vaizduoja drugelį, kuris reiškia palaikymą saugomų teritorijų tinklui Natura 2000. Mindaugo Ilčiuko nuotrauka

LOD dėkoja muziejaus administracijai už paramą suteikiant erdvias patalpas bei užtikrinant jų techninį aptarnavimą.


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra