birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Projektas vėjo energetikos ir paukščių apsaugos konfliktams mažinti įsibėgėjo

Lietuvos ornitologų draugija su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų bei Lietuvos energetikos institutais, nuo 2015 m. vasario mėnesio 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir nuosavomis lėšomis įgyvendina projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“.

Projekto pagrindiniai uždaviniai:

  • identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijas;
  • parengti tokių teritorijų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemones;
  • pateikti rekomendacijas dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse.

Siekiant sumažinti dėl vėjo energetikos plėtros kylančią riziką biologinės įvairovės vertybėms, projekto partneriai jau antrus metus vykdo paukščiams ir šikšnosparniams svarbiausių vietų paiešką. Keliolika patyrusių ornitologų stebėjimus vykdo perspektyviausiose vėjo energetikos plėtrai vietose, išsidėsčiusiose visoje šalies teritorijoje. Jas, atsižvelgiant į vėjo parametrus, vėjo elektrinių pajungimo prie šalies elektros perdavimo tinklų galimybes, teritorinio planavimo dokumentus, šalies teisinė bazę bei kitus faktorius, nustatė LEI mokslininkai. Projektas neapima tik Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių nerijos. Prieš pradedant lauko tyrimus, pirmiausia buvo atlikta jau turimos medžiagos apie svarbiausias paukščiams bei šikšnosparniams teritorijas apžvalga, kad stebėtojus nukreipti į mažiau ištirtas šalies vietas ar tik patikslinti jau žinomą situaciją. Tyrimų didžiausias dėmesys buvo skiriamas potencialioms migruojančių paukščių sankaupų bei atviro kraštovaizdžio saugomų perinčių paukščių veisimosi ir maitinimosi teritorijoms ar įprastų rūšių didesnės koncentracijos vietoms, pavyzdžiui kolonijoms. Taip pat buvo ieškoma plėšriųjų paukščių bei šikšnosparnių migracinių koridorių, kurie iki šiol yra silpnai ištirti šalyje. Papildomas stebėtojų dėmesys buvo skiriamas Paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms, kurių tikslinės saugomos rūšys sutinkamos atvirame kraštovaizdyje.

Jau per pirmuosius projekto metus surinkta daugybė naujų duomenų apie paukščių bei šikšnosparnių rūšių veisimosi, maitinimosi bei migracinių sankaupų vietas. Šių metų pavasarį specialiai sukurtoje skaitmeninėje duomenų rinkimo aplikacijoje buvo virš 1000 įrašų apie migruojančius paukščius, net 3000 įrašų apie jų sankaupų vietas, 3500 – apie perinčius paukščius, taip pat daugiau 1000 įrašų apie žiemojančių sparnuočių susitelkimo vietas. Šikšnosparnių tyrimų metu, pasitelkus naujausias lauko tyrimų technologijas – šių gyvūnų skleidžiamų garsų skaitmeninius registratorius su juos analizuojančia įranga, surinkta daugiau nei 4000 įrašų apie įvairių jų rūšių paplitimą šalyje. Ypatingą dėmesį norėtumėm atkreipti į naują Lietuvai rūšį – didįjį pelėausį (Myotis myotis), kuris yra įtrauktas į ES Buveinių direktyvos saugomų rūšių sąrašą. 2015 m. ši rūšis registruota net 12 šalis vietų. Be to, net 143 kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) ir 58 europinio plačiaausio (Barbastella barbastellus) registracijos suteikė kokybiškai naujos informacijos apie šių, Europos bendrijos svarbos rūšių paplitimą bei gausą Lietuvoje. Tikimės, jog 2016 m. tęsiami paukščių bei šikšnosparnių lauko tyrimai leis surinkti dar daugiau informacijos apie svarbiausias jų veisimosi, maitinimosi bei migracijų vietas.

Visi stebėjimų duomenys yra kaupiami vieningoje duomenų bazėje ir ši informacija, kartu su vėjo jėgainių duomenimis, projektui baigiantis bus atvira plačiam vartotojų ratui. Taip pat bus sudarytas paukščiams ir šikšnosparniams jautrių teritorijų žemėlapis, kuris ateityje turėtų padėti išvengti konfliktų tarp vėjo energetikos ir gamtosauginio sektorių. Be to, remiantis ankstesniais metais vykdytų stebėjimų jau veikiančiuose VEJ parkuose duomenimis, bus parengtos rekomendacijos kaip galima sumažinti vėjo energetikos plėtros poveikį biologinei įvairovei, tiksliau paukščiams ir šikšnosparniams. Šios rekomendacijos bus aptariamose bendruose vėjo energetikos sektoriaus atstovų, oficialių gamtosaugos institucijų bei tyrėjų pasitarimuose.

Apie projekto veiklų įgyvendinimą bei pasiektus rezultatus daugiau sužinosite projekto partnerių svetainėje: http://corpi.lt/index.php/venbis/.

Projekto įgyvendinimo eiga ir šie trumpai apžvelgti rezultatai buvo pristatyti 2016 m. balandžio 15 d. vykusiame antrajame projekto informaciniame renginyje, kuriame dalyvavo LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai.

Informacinio renginio metu skaityti pranešimai:

Bendroji informacija apie VENBIS projektą

Vėjo elektrinių plėtrai tinkamiausių teritorijų nustatymas: iššūkiai ir atlikti darbai

Projekto metu surinkti duomenys apie paukščių ir šikšnosparnių pasiskirstymą šalyje

Vėjo energetikai jautrios biologinės įvairovės ir vėjo elektrinių duomenų bazė

Vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams įvertinimas remiantis atliktų stebėjimų veikiančiuose parkuose patirtimi

                  

 

Pristatanti nuotrauka - Juliaus morkūno.


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus