birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujas LIFE projektas – nykstančių pievų paukščių apsaugai

Praeitų metų pabaigoje Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriais – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija (ANP) bei Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija (LAŪA) pradėjo naują, penkerių metų trukmės ES aplinkos ir klimato kaitos programos LIFE projektą „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“ (angl. „Adaptation of wet grasslands and mires for sustainable farming to ensure long-term protection of Corncrake and threatened waders“). Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Projektas skirtas griežlės ir, ypač, nykstančių, pievose perinčių tilvikų – paprastojo griciuko, raudonkojo tuliko, stulgio ir gaiduko, apsaugai. Šių rūšių apsaugos pagerinimo bus siekiama ne tik dėka trijose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) – Vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje, Kretuono ežere ir Svylos upės slėnyje suplanuotų gamtotvarkos darbų. Atkūrus atviras pievų buveines didžiausias iššūkis laukia siekiant užtikrinti jų gerą būklę, kuri būtina nykstančioms pievų paukščių rūšims. Šį iššūkį projektas numato spręsti inicijuojant ir užtikrinant ekstensyvų, bet tvarų ūkininkavimą nykstantiems pievų tilvikams bei griežlėms svarbiose buveinėse. Ekstensyvūs gyvulininkystės ūkiai užtikrintų ilgalaikį geros būklės bei mozaikiškų pievų palaikymą. Vakarinės Aukštaitijos nacionalinio parko dalies ir Kretuono ežero PAST projektas numatęs įsteigti du ekstensyvios gyvulininkystės ūkius. Tuo tarpu dar keturiose PAST – Nemuno deltoje, Sartų RP, Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo šlapžemėse bei Svylos upės slėnyje planuojama mobilaus ganymo iniciatyva, kuri labai pasiteisino saugant natūralias pievas Latvijoje. Šios iniciatyvos metu LOD partneris LAUA minėtose PAST įrengs ganyklas jau anksčiau atkurtose pievose, tačiau kurių palaikymas vis dar nėra užtikrinamas. Tuo tikslu ir bus organizuojamas atvežtinių gyvulių ganymas, kurių priežiūrą organizuos LAUA.

Stulgys. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Nors praktinės gamtosauginės veiklos planuojamos tik šešiose PAST, vienas iš projekto svarbiausių tikslų yra sukauptos patirties perteikimas ekstensyviu, t.y. tausojančiu, ir ekonomiškai tvariu ūkininkavimu besidominantiems kaimo žmonėms. Didelis dėmesys bus skiriamas smulkiems ūkininkams. O savo patirtį vystant ekstensyvius gyvulininkystės ūkius perduos ne tik projekto metu įsteigti demonstraciniai ūkiai, bet ir projekto partnerio – LAŪA nariai, ANP specialistai. Žinios apie tokias galimybes bus perduodamos ir atsakingoms institucijoms, kurios formuoja žemės ūkio politiką. Tuo tikslu bus organizuojami informaciniai seminarai, mokymai, projekto specialistais dalyvaus ūkininkams skirtuose renginiuose. Be to, ūkininkams bus parengtos specialios rekomendacijos bei specialūs įrankiai, padedantys tinkamai planuoti naujų gyvulininkystės ūkių kūrimą. Taip pat planuojame aktyviai dalyvauti atitinkamos teisėkūros procesuose, teikiant aktualius pasiūlymus, susijusius su tvaraus ūkininkavimo gamtinėse teritorijose skatinimu. Savo ruožtu LOD akcentuos tokio ūkininkavimo nepaprastą svarbą saugant ypač sparčiai nykstančius pievų paukščius – tilvikus ir kitus.

Projekto socialiniai partneriai - už gamtos apsaugą ir žemės ūkio politikos formavimą bei įgyvendinimą atsakingos institucijos – Aplinkos ir žemės ūkio ministerijos, žemės ūkio konsultacinė tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos ir kt.; taip pat gyvulių ūkius turintys ar planuojantys ūkininkai, pievų savininkai, vietos kaimų žmonės, gamtinės nevyriausybinės organizacijos, gamtos mokslo institucijos bei gamtos išsaugojimu besirūpinantys žmonės.

Tikimasi, kad šešiose PAST – Kretuone, Vakarinėje Aukštaitijos nac. parko dalyje, Svylos upės slėnyje, Sartų regioniniame parke, Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo šlapžemėse ir Nemuno deltoje, tikslinių paukščių rūšių gausa padidės 100 proc. Tokiu atveju projekto teritorijose perėtų reikšminga šalyje aptinkamų tikslinių paukščių rūšių populiacijų dalis (mažiausiai 3% visų Lietuvoje aptinkamų griežlių, 25% griciukų, 6% raudonkojų tulikų, 10% gaidukų ir 25% stulgių).

Stulgio tuokvietė Svylos slėnyje. Liutauro Raudonikio nuotrauka

Šių rezultatų tikimasi sulaukti po būtinų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo, vėliau diegiant tvarias, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu palankias ūkininkavimo praktikas. Į projekto veiklas įtraukiant įvairias interesų grupes, bus siekiama, kad projekto metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos būtų atkartojamos visoje šalies teritorijoje ir taikomos bent 40-yje šalies ūkių. Galiausiai, siekiama, kad nykstančių pievų paukščių rūšių apsauga būtų tinkamai reglamentuota nacionaliniuose teisės aktuose bei atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose – gamtotvarkos, tikslinių rūšių apsaugos planuose ir kt.

Apie projekto eigą ir rezultatus informuosime svetainėje: http://www.birdlife.lt/lifefarms-for-birds

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Šiame straipsnyje išreiškiamas požiūris yra vien tik jo autoriaus ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos ar CINEA nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Sąjunga nėra atsakingos už straipsnyje teikiamos informacijos panaudojimą.

   


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra