birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

LIFEfarms for birds Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas 

Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą

Projekto pavadinimas anglų kalba

Adaptation of wet grasslands and mires for sustainable farming to ensure long-term protection of Corncrake and threatened waders

Projekto akronimas

LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds 

Projekto Nr.

101074711

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2022 m. rugsėjo 1 d. - 2027 gruodžio 31 d.  (64 mėn.)

Projektą koordinuojanti organizacija

Lietuvos ornitologų draugija 

Projekto partneriai

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija

Projekto teritorija

Lietuvos Respublika

Bendra projekto vertė 

3 320 044,15 Eur

Kiekvieno partnerio vykdomų veiklų biudžetas

Lietuvos ornitologų draugijos vykdomų veiklų biudžetas 1 331 059,67 Eur

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos – 567 794,43 Eur

Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacijos – 1 421 190,05 Eur

ES paramos dydis

2 490 032,15 Eur

Finansavimo programa

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa

Projekto finansuotojai 

Europos Sąjungos LIFE programa 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

       

Projekto tikslas

Pagrindinis šio projekto tikslas – pagerinti griežlės ir, ypač, projekto teritorijose perinčių nykstančių tilvikų populiacijų būklę, siekiant, kad šešiose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) jų gausa padidėtų 100 proc.  Tikimasi, kad tikslinių projekto paukščių rūšių populiacijos sudarytų reikšmingąšalyje perinčių šių paukščių dalį (mažiausiai 3% visų Lietuvoje aptinkamų griežlių, 25% griciukų, 6% raudonkojų tulikų, 10% gaidukų ir 25% stulgių). Šių rezultatų tikimasi sulaukti projekto teritorijose po būtinų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo diegiant tvarias, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu palankias ūkininkavimo praktikas. Į projekto veiklas įtraukiant įvairias interesų grupes, bus siekiama, kad projekto metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos būtų atkartojamos visoje šalies teritorijoje ir taikomos bent 40-yje šalies ūkių. Galiausiai, siekiama, kad šių svarbiausių pievų paukščių rūšių apsauga būtų reglamentuota nacionalinio masto teisės aktuose bei strateginio planavimo dokumentuose. 

Projekto uždaviniai

Pagrindinis projekto uždavinys – įdiegti demonstracinę tvaraus ūkininkavimo ir mobilaus nuganymo iniciatyvą, siekiant pagerinti griežlės ir nykstančių tilvikinių paukščių buveinių – šlapynių ir šlapių pievų – aplinkosauginę būklę šešiose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose.

Specifiniai projekto uždaviniai:

1. Palankaus hidrologinio režimo sukūrimas ir palaikymas bent 280 ha šlapių pievų, kuriose šiuo metu yra netinkamos sąlygos tvariai ūkininkauti.

2. Tinkamų buveinių sukūrimas ar atkūrimas griežlėms ir nykstantiems tilvikams bent 460 ha paukščių apsaugai svarbių teritorijų, ypač siekiant pagerinti perėjimui svarbias buveines ES svarbos paukščių rūšims.

3. Tvarių demonstracinių ūkių, kuriose vykdomas ekstensyvus galvijų ganymas, diegimas apleistose pievose ir šlapynėse, svarbiose šio projekto tikslinėms rūšims.

4. Demonstracinių mobilaus ganymo ūkių įkūrimas bent 240 ha buveinių, svarbių tikslinėms projekto rūšims.

5. Griežlių bei perinčių, saugomų ir nykstančių tilvikų ir šioms rūšims svarbių buveinių aplinkosauginės būklės monitoringas, taip siekiant įvertinti projekto metu taikomų aplinkosauginių praktikų efektyvumą.

6. Susitarimų ieškojimas su vietos žemės savininkais, paukščių apsaugai svarbių teritorijų plėtra ir gamtotvarkos planų atnaujinimas.

7. Tvaraus, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu draugiško ūkininkavimo plėtros skatinimas Lietuvoje ir užsienyje, atkartojant projekto veiklas.

8. Ūkininkų ir kitų interesų grupių žinių ir pajėgumų didinimas, suteikiant jiems konkrečius įrankius, skirtus gamtiniu ir klimatiniu požiūriu draugiškam ūkininkavimui šlapynių ir šlapių, produktyvių pievų buveinėse.

9. Projekto rezultatų viešinimas siekiant didinti visuomenės ir interesų grupių sąmoningumą bei teigiamą požiūrį į tvarų ūkininkavimą pievose ir šlapynėse.

10. ​Efektyvus projekto valdymas, administravimas ir kokybės kontrolė.

Visos projekto veiklos

WP1 Projektų valdymas ir koordinavimas. Užtikrinant efektyvų partnerių bendradarbiavimą, bus siekiama sklandaus ir operatyvaus projekto veiklų įgyvendinimo pasiekiant kokybiškus, projekto planus atitinkančius rezultatus bei užtikrinant jų tvarumą ir atkartojamumą.

WP2 Griežlėms ir nykstantiems tilvikiniams paukščiams perėjimui svarbių blogos būklės buveinių atkūrimas. Siekiama sustabdyti esamų pievų buveinių degradaciją ir nykimą, pirmiausiai, jas atkuriant taip sukuriant sąlygas tinkamam tolimesniam jų tvarkymui, taip pat taikant agrarinės aplinkosaugos priemones (WP3).

Projekto teritorijose, Kretuono ežero PAST ir vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje bus atkuriamas pievų buveinėms palankus hidrologinis režimas, apleistose šlapynėse ir šlapiose pievose bus šalinama menkavertė augalija – nendrės, krūmai, taip siekiant atkurti atviroms šlapynėms ir pievoms būdingą augmeniją.

WP3 Griežlėms ir nykstantiems tilvikams tinkamų atvirų buveinių geros būklės palaikymas, ekstensyviai ūkininkaujant ir ganant galvijus. Siekiama užtikrinti projekto metu tikslinėms projekto rūšims atkurtų buveinių tvarkymą ilgalaikėje perspektyvoje. Siekiant šio tikslo, bus diegiamos demonstracinės ekstensyvaus galvijų auginimo praktikos 2 parodomuosiuose Aukštaitijos Nacionaliniame parke įkurtuose ūkiuose (4 vietovėse: Pagilutėje, Kūriniuose, Biržijoje ir Kretuono paežerės pievose). Jos turėtų užtikrintu ilgalaikį tvarų ūkininkavimą. Taip pat bus diegiama demonstracinė mobilaus ganymo iniciatyva saugomoms rūšims svarbiose pievų ir šlapynių vietovėse, kuriose šiuo metu nevykdoma pievų paukščiams palanki ūkinė veikla. 

WP4 Stebėsena ir vertinimas. Numatoma projekto veiklų pažangos ir rizikų stebėsena, ypatingą dėmesį skiriant praktinių įgyvendintų praktinių gamtotvarkos veiksmų (WP2 ir WP3) poveikiui saugomų rūšių ir jų buveinių būklei. Taip pat bus vertinamas projekto ilgalaikio tvarumo ir atkartojimo (WP5) bei sklaidos ir komunikacijos (WP6) veiklų poveikis siekiant numatytų projekto tikslų.

WP5 Projekto rezultatų tvarumas, atkartojamumas ir tolimesnis panaudojimas. Siekiama užtikrinti projekto metu įgyvendintų gamtotvarkos veiklų rezultatų ilgalaikį tvarumą ir bent 30 metų palaikyti šių veiklų sukurtas ekosistemų sąlygas. Taip pat siekiama skleisti projekto patirtį už projekto teritorijų ribų, tiek didinant ūkininkų ir kitų interesų grupių žinias bei kitus pajėgumus, taip sukuriant paskatas kurti ekstensyvius gyvulininkystės ūkius taip palaikant griežlėms ir nykstantiems tilvikams svarbių šlapių pievų bei žemapelkių atvirų buveinių gerą būklę. 

Taip pat bus ieškoma susitarimų su žemės savininkais dėl ilgalaikio bendradarbiavimo, rengiami ir tikslinami gamtotvarkos planai, plečiamos saugomų teritorijų ribos, rengiami nacionaliniai rūšies apsaugos planai griežlei ir tilvikiniams paukščiams, siekiama, kad žinios apie ekstensyvaus ūkininkavimo praktiką ir naudą pasiektų ūkininkus bei sprendimų priėmėjus.  

WP6 Sklaida, komunikacija ir bendradarbiavimas. Siekiama, regioniniu ir nacionaliniu lygiu formuoti teigiamą visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių požiūrį į tvaraus ūkininkavimo privalumus šlapynėse bei šlapiose pievose, kurios tradiciškai buvo naudojamos ekstensyviam ūkininkavimui Lietuvoje; taip pat skatinti ir skleisti projekto pasiekimus ir patirtį tarp suinteresuotųjų šalių vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Siekiant didinti visuomenės, ūkininkų ir susijusių specialistų bei valstybės tarnautojų supratimą apie ekstensyvaus ūkininkavimo naudą saugant nykstančius pievų paukščius bei jų buveines, bus parengtos specialios publikacijos žiniasklaidai bei kiti informaciniai produktai organizuojami nacionalinis ir tarptautinis seminarai, teikiamos individualios konsultacijos. 

Pagrindiniai projekto darbuotojai LOD

Projekto vadovė – Justina Karlonienė (justina@birdlife.lt)

Projekto vyr. finansininkė – Diana Chmelevskienė (diana@birdlife.lt)

Vyr. biologas-ekspertas – Liutauras Raudonikis (liutauras.raudonikis@birdlife.lt)

Informacija apie projektą bus talpinama

http://birdlife.lt/ ir partnerių svetainėse: https://anp.lrv.lt/ ir http://laua.lt/

Griežlė (Crex Crex). Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Ekstensyviai ganomi galvijai pievų buveinėse. Valdo Balčiūno nuotrauka. 

Teritorijos, kuriose bus vykdomos gamtotvarkinės veiklos LIFEfarms for birds projekto metu.

 

Už šios informacijos turinį atsako tik jos autoriai. Svetainės turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Komisija nėra atsakingos už svetainėje teikiamos informacijos panaudojimą.

 


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra