birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Aptartos tausojančios gamtą vėjo energetikos plėtros galimybės

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu (LEI) – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto tikslas – mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje. Projekto pagrindiniai uždaviniai numato biologinės įvairovės apsaugai svarbių/jautrių ir konfliktinių vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijų išskyrimą, jų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemonių bei rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimą.

Projekto išskirtinis bruožas yra visos šalies masto paukščių ir šikšnosparnių tyrimai potencialiose VE plėtros teritorijose. Šių tyrimų pagrindu ir bus rengiamos minėtos konfliktus mažinančios priemonės bei atitinkamos rekomendacijos, kurios bus aptariamos tiek su gamtosaugos, tiek su VE plėtros sektoriaus atstovais, todėl š.m. birželio 8 d. Aplinkos ministerijoje (AM) vyko pirmasis visų suinteresuotų pusių pasitarimas, kuriame dalyvavo AM ir jai pavaldžių institucijų, savivaldybių, VE plėtros, mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pradžioje VENBIS projekto komanda supažindino pasitarimo dalyvius su projekto planais ir siekiamais rezultatais, jau vykdomais lauko darbais, VE plėtros techninių bei teisinių galimybių analize, planuojamą sumodeliuoti detalesnį nei dabartinis vėjų žemėlapį. Ornitologai bei šikšnosparnių tyrimų specialistai pažymėjo, jog didžiausias dėmesys bus skiriamas išaiškinti migruojančių paukščių sankaupų bei saugomų perinčių paukščių veisimosi ar maitinimosi teritorijas ar nenykstančių rūšių didesnės koncentracijos vietas, pavyzdžiui kolonijas. Atskiras dėmesys bus skiriamas išaiškinti plėšriųjų paukščių, kurie yra ypač pažeidžiami vėjo jėgainių, migracijų kelius. Pasitarimo dalyviai buvo supažindinti su kelių metų stebėjimų jau veikiančiuose vėjo jėgainių parkuose rezultatais, kurie parodo kaip atskiros rūšys reaguoja ar elgiasi pastačius minėtus parkus. Ši patirtis bus panaudota rengiant rekomendacijas dėl galimo neigiamo VE plėtros poveikio sumažinimo paukščiams bei šikšnosparniams.

Pasitarimo dalyviai. G. Petkaus nuotrauka

Aplinkos ministerijos atstovai pabrėžė apie projekte vykdomų darbų svarbą ateityje siekiant išvengti galimų konfliktų tarp VE planuotojų ir gamtosaugos institucijų. Pasitarimo metu kilo nemažai diskusijų apie Lietuvos vėjų žemėlapio tikslinimo technines galimybes, o ypač, apie projekto tyrimų metu nustatytų biologinei įvairovei svarbių teritorijų teisinį statusą. Aplinkos ministerijos poveikio aplinkai vertinimo specialistai atkreipė dėmesį, jog siekiant išvengti nekonstruktyvių diskusijų, tokie plotai turėtų būti oficialiai įteisinti. Vėlesnių diskusijų metu aptarti siūlymai įteisinti tokių plotų atrankos kriterijus, įvertinant galimo neigiamo VE poveikio laipsnį. Projekto metu aptiktos nykstančių rūšių radavietės turėtų būti įtrauktos į Saugomų rūšių informacinę sistemą, tačiau galimo poveikio zonos vis vien turėtų būti vertinamos atskirai. Diskusijos pabaigoje aptarti projekto planuojami rezultatai, pabrėžiant jog bus parengtas, taip vadinamas, jautrumo biologinei įvairovei žemėlapis, Jame bus pateikiama informacija apie skirtingo jautrumo galimam VE poveikiui teritorijos su išsamia informacija dėl jų išskyrimo bei jautrumo laipsnio parinkimo, t.y. nurodomos paukščių bei šikšnosparnių rūšys, jų gausa, sezoniškumas, statusas ir pan. Visi šie duomenys bus saugomi projekto sukurtoje duomenų bazėje, kuri ateityje bus reguliariai atnaujinama. Aplinkos ministerijos atstovai pageidavo, jog projektas parengtų VE poveikio jautrumo laipsnių nustatymo kriterijus, kuriuos būtų galima vėliau įteisinti. Savo ruožtu, projekto specialistai pažymėjo, jog rekomendacijų, galimam neigiamam poveikiui sumažinti, parengimas numatytas projekto paraiškoje, todėl galimas ir atitinkamų jautrumo kriterijų parengimas, tačiau šiame darbe turėtų talkinti Aplinkos ministerijos specialistai.

Skaityti pranešimai seminaro metu:

Bendroji informacija apie VENBIS projektą: tikslai, uždaviniai, siekiami rezultatai (Justina Liaudanskytė ir Liutauras Raudonikis, Lietuvos ornitologų draugija);

VE plėtrai tinkamiausių teritorijų atrankos principai ir techniniai kriterijai (Mantas Marčiukaitis, Lietuvos energetikos institutas);

Paukščių inventorizacija ir VE plėtrą apribojantys kriterijai paukščiams svarbiose teritorijose (Liutauras Raudonikis, Lietuvos ornitologų draugija,
Julius Morkūnas, Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas);

Šikšnosparnių inventorizacija ir VE plėtrą apribojantys kriterijai šikšnosparniams svarbiose teritorijose (Deividas Makavičius, Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas).


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra